20 สิงหาคม 2562 ยูเอ็นห้ามนำลูกช้างจากธรรมชาติเล่นละครสัตว์

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/844453
ตัวแทนของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ลงมติในที่การประชุมด้านสัตว์ป่าที่เจนีวา ห้ามนำลูกช้างจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติมาอยู่ในสวนสัตว์ หรือเข้าร่วมคณะละครสัตว์ ทั้งนี้ผู้แทนจาก 46 ประเทศ ในการประชุมกลุ่มอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ลงมติให้การปฏิบัติต่อลูกช้างอย่างที่กล่าวข้างต้น เป็นการกระทำผิดกฎหมาย แต่มี 18 ประเทศที่ลงมติในทางตรงข้าม และ 19 ประเทศงดออกเสียง การห้ามนำลูกช้างจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติมาอยู่ในสวนสัตว์ หรือเข้าร่วมละครสัตว์ มีเป้าหมายเพื่อจัดการปัญหาในประเทศบอตสวานา นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว ไซเตส กล่าวว่า ประเทศซิมบับเวส่งลูกช้าง กว่า 100 เชือกไปยังประเทศจีนตั้งแต่ปี 2555 ทำให้ลูกช้างได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรงจากการถูกทำร้าย และตายจากการถูกทารุณจำนวนมาก